Nijs

Wy fan Praat mar Frysk hawwe altyd wol wat te melden en dat kinst hjir lêze, sjen en hearre!

Nije workshops Psychology fan dyn Taal rûnom yn Fryslân

29 november 2023 ()
Ek foar takom jier steane der wer nije workshops Psychology fan dyn Taal op it programma. Wês der gau by, want fol is fol!
Mear ynfo

Wy hawwe in nije website!

15 november 2023 ( - )
Wy hawwe in nije website! Praat mar Frysk is yn novimber 16 jier wurden en dêr heart fansels in nije ‘outfit’ by.
Mear ynfo

Hee leuk! Dochris in kursus Frysk.

02 november 2023 ( - )
In kursus Frysk folgje kin by de Afûk yn allerhande foarmen: fan Frysk ferstean oant Frysk skriuwen en fan selsstúdzje oant in kursus op maat.
Mear ynfo

Frysk? Dat kinst ek sjen litte!

13 oktober 2023 ()
As Frysk bedriuw kinst dyn Fryske identiteit fersterkje troch it Frysk sjen te litten yn dyn kommunikaasje. Wy kinne dy dêr by helpe: praktysk, kreatyf en finansjeel.
Mear ynfo

Dokter, mei it yn it Frysk?

09 december 2022 ( - )
Fan hjoed ôf krije pasjinten yn de Fryske sikehuzen op in oantal ôfdielingen de pasjinteynformaasje sawol yn it Frysk as yn it Nederlânsk oanbean.
Mear ynfo

Net dreech, wol hiel leuk: workshop Taalpsychology

04 november 2022 ()
Taal. Brûkst it alle dagen mar stiest der net sa faak by stil. Wat betsjut taal eins foar dy? Wannear brûksto hokker taal? Nijsgjirrich?
Mear ynfo

Komsto derút yn in heale minút?

04 november 2022 ()
It Fryske antwurd op it populêre spul ‘30 seconds’ is ‘mei oare wurden’. ‘Mei oare wurden’ is in superleuk spultsje dat soarget foar hilaryske mominten mei freonen en famylje.
Mear ynfo

Handich: de Oersetter-app

23 september 2021 ()
De Oersetter-app is in handich wurdboek Frysk-Nederlânsk / Nederlânsk-Frysk en kin ek langere teksten oersette.
Mear ynfo

Filterje op tag

Copyright © 2023 Praat mar Frysk | Privacy Policy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram