Bedriuwsfideo

Wy fan Praat mar Frysk geane geregeld op 'e kofje by bedriuwen en organisaasjes yn Fryslân om te hearren wat sy mei it Frysk dogge. En dêr meitsje wy in fideo fan! Hjirûnder fynst in oersjoch.

Brûksto it Frysk ek op dyn wurk? Wa wit komme wy dan ek by del om in Praat mar Frysk-bedriuwsfideo te meitsjen. Mail ús: ynfo@praatmarfrysk.nl!

VVV Langwar

‘Ast it Frysk aktyf brûkst, makkest it allinnich mar in grutter aventoer om yn Fryslân op fakânsje te gean.’ Wy gienen op besite yn Langwar by de VVV en fregen Grietje fan Waterland van Friesland hoe’t je it Frysk foar je wurkje litte kinne yn de toeristyske sektor.
Besjen

Van Campen & Dijkstra RegioBank

In skoftke lyn berjochten wy der al oer: by Van Campen & Dijkstra RegioBank yn Fryslân kinst gewoan Frysk prate. En dêr meie wy fansels wol oer! Wy gienen op 'e kofje om te hearren wat it Frysk harren opsmyt!
Besjen

It Gieterke

It is hast Falentyn én Fryske Freed, dat wy gienen op besite by miskien wol dé meast Fryske blommesaak fan Fryslân 'it Gieterke' fan Sjimmie yn Burdaard! Wat hat sy mei it Frysk en hoe pakt sy dat oan mei har bedriuw? Tsjek de fideo!
Besjen

Poppoadium Iduna

Iduna kloppe by ús oan om te hearren wat wy foar harren betsjutte koenen as it giet om it 'ferfryskjen' fan harren nije hússtyl yn harren gebou. Fansels helpe wy dêr graach by! Tegearre mei de minsken fan Iduna hawwe wy neitocht oer de mooglikheden en ferfolgens hawwe sy der wat hiel moais fan makke! Witte hoe't it wurden is? Tsjek de fideo! Ek mear mei it Frysk dwaan? Wy helpe jim der graach by, en fergees! Nim foar in bakje kofje kontakt mei ús op fia: ynfo@praatmarfrysk.nl en wa wit oant sjen!
Besjen

Wetterskip Fryslân

Wetterskip Fryslân benadere ús mei de fraach hoe’t wy harren helpe koenen om it Frysk binnen harren organisaasje in plak te jaan. Fansels helpe wy dêr graach by. Tegearre mei Wetterskip Fryslân sjogge we wat foar harren wurket en hoe’t sy tegearre mei ús it Frysk in plak jaan kinne yn harren organisaasje, yntern en nei bûten ta. Tsjek de fideo!
Besjen

De Sloopkeamer, Dokkum

Yn it ramt fan #FryskeFreed gienen wy diskear op besite by Sandra fan de Sloopkeamer yn Dokkum! Want wat is in sloopkeamer en wat smyt sa’n Fryske namme eins op? Tsjek de fideo!
Besjen

Op 'e kofje by de bistedokter!

Wy fan Praat mar Frysk wienen benijd wêrom’t se by de bistedokter yn Grou in Praat mar Frysk-stikker op ‘e doar plakt hawwe. Benijd nei it ferhaal derachter? En wat in bistedokter no eins mei it Frysk kin yn de praktyk? Tsjek de fideo!
Besjen

Op 'e kofje yn Bûtenpost!

Wy fan Praat mar Frysk gienen op’e kofje yn Bútenpost. Machtich moai fan Joop, Sita en dy oaren, dat se mear dwaan wolle mei de sichtberens fan de Fryske taal op harren bedriuwspân. En fansels hiel leuk dat se ús fan Praat mar Frysk frege ha om mei te tinken.
Besjen

Jacob Mannenmode

Wy fan Praat mar Frysk gienen op ‘e kofje by Jacob Mannenmode om te hearren wat it Frysk him opsmyt. En dat smiet moai wat tips op! Benijd? Tsjek de fideo!
Besjen

Kapsalon De Spiegel

Spesjaal foar #FryskeFreed gienen wy op ‘e kofje by Salon de Spiegel yn it sintrum fan Ljouwert om te hearren wat it #Frysk harren opsmyt! Sy hawwe al jierren de measte moaie Fryske teksten op harren stoepboerd stean en dat smyt in soad ekstra reklame en tomkes omheech op! Tsjek de fideo!
Besjen

Op 'e kofje by 'Gjin Drokte' Partyservice yn Balk!

Wy gienen op ‘e kofje by partyservice ‘Gjin Drokte’ yn Balk! Wat hawwe sy mei it Frysk? Wat smyt dat op en hoe brûke sy dat yn harren bedriuw? Erik Mennega fan ‘Gjin Drokte’ fertelt deroer!
Besjen

Serious gaming yn it Frysk by 8D-games!

Wy fan Praat mar Frysk gienen diskear op ‘e kofje by 8D-games. Wat hawwe sy mei it Frysk en hoe brûke sy it Frysk by it meitsjen fan serious games? En wat smyt it Frysk harren op? Tsjek de fideo!
Besjen

Op 'e kofje by 'Gjin Drokte' Partyservice yn Balk!

Wy gienen op 'e kofje by partyservice 'Gjin Drokte' yn Balk! Wat hawwe sy mei it Frysk? Wat smyt dat op en hoe brûke sy dat yn harren bedriuw? Erik Mennega fan 'Gjin Drokte' fertelt deroer!
Besjen

Praat mar Frysk by Klean & sa

Wat hat in kleanwinkel mei it Frysk? Wat smyt dat op en hoe wurdt it brûkt yn de ferkeap? De froulju fan Klean & sa yn Twizelerheide fertelle dy persys wat it Frysk harren opsmyt!
Besjen

Op 'e kofje by Rispens Totaalservice!

Wy fan Praat mar Frysk gienen op besite by Birhanu Rispens fan Rispens Totaalservice út Metslawier. Wat hat hy mei it Frysk en wat smyt it him op?
Besjen

Praat mar Frysk by de ortodontist!

Wy fan Praat mar Frysk gienen op besite by Daniël van der Meulen fan Orthodontiepraktijk Leeuwarden. Wat hat hy mei it Frysk en wêrom is it sa fijn dat je Frysk prate kinne by him yn 'e praktyk? En wêrom wie Berneboekeambassadeur Lida Dijkstra by him op besite?
Besjen

Praat mar Frysk op de kemping!

Anke fan kemping De Wigwam yn Aldemardum bestelde Praat mar Frysk-materiaal om har Fryske gasten sjen te litten dat se har ek op harren fakânsjeadres gewoan yn harren memmetaal uterje kinne. Mar ék om gasten fan bûten Fryslân yn ‘e kunde komme te litten mei it Frysk. Wy fan Praat mar Frysk wienen benijd nei it ferhaal en gienen op ‘e kofje by kemping De Wigwam! Praat mar Frysk op de kemping!
Besjen

Praat mar Frysk yn 'e soarch!

Wy fan Praat mar Frysk gienen op besite by soarchgroep Noorderbreedte. Oer it Frysk yn 'e soarch en hoe fijn it wêze kin ast dy yn dyn memmetaal útdrukke kinst. (Dizze fideo is opnommen foar’t de RIVM-maatregels fan krêft wienen)
Besjen

Dit is it lekkere fan Albert Heijn Damwâld

Wat in primeur! De earste twa Frysktalige supermerken yn Fryslân binne offisjeel iepene. De Albert Heijn yn Damwâld en 'Alles ûnder ien dak' yn Eastermar binne fan no ôf op en top Frysk. Durk Boer fan de Albert Heijn yn Damwâld fertelt wêrom’t dit in skitterende ûntwikkeling is.
Besjen

Praat mar Frysk yn bedriuw!

Grutte ynfrastruktuerele projekten, lykas it wurk fan konsortsium Levvel (fersterking fan de Ofslútdyk), freegje it uterste fan alle belutsen partijen. Kommunikaasje is dêrby hiel wichtich. It is dêrom weardefol dat minsken harren eigen taal sa folle mooglik brûke kinne, om har better út te ferwurdzjen. Sa brûke Feike Brouwer (Wagenborg Nedlift) en Gerben Dijkstra (Levvel, konsortsium fan BAM, Van Oord en Rebel) #Frysk by harren petearen mei elkoar en mei kollega’s. Dit soarget foar ferbining, better wurk en goede oplossingen. Sels sizze se it sa...
Besjen
1 2 3 5

Copyright © 2024 Praat mar Frysk | Privacy Policy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram