Tag: Op dyn wurk

Wy hawwe in nije website!

15 november 2023 ( - )
Wy hawwe in nije website! Praat mar Frysk is yn novimber 16 jier wurden en dêr heart fansels in nije ‘outfit’ by.
Mear ynfo

Hee leuk! Dochris in kursus Frysk.

02 november 2023 ( - )
In kursus Frysk folgje kin by de Afûk yn allerhande foarmen: fan Frysk ferstean oant Frysk skriuwen en fan selsstúdzje oant in kursus op maat.
Mear ynfo

Frysk? Dat kinst ek sjen litte!

13 oktober 2023 ()
As Frysk bedriuw kinst dyn Fryske identiteit fersterkje troch it Frysk sjen te litten yn dyn kommunikaasje. Wy kinne dy dêr by helpe: praktysk, kreatyf en finansjeel.
Mear ynfo

Dokter, mei it yn it Frysk?

09 december 2022 ( - )
Fan hjoed ôf krije pasjinten yn de Fryske sikehuzen op in oantal ôfdielingen de pasjinteynformaasje sawol yn it Frysk as yn it Nederlânsk oanbean.
Mear ynfo
Copyright © 2023 Praat mar Frysk | Privacy Policy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram