Slide 2
Sjoerd
“ Ik tink dat minsken dy’t war dogge om de Fryske taal te learen der absolút by hearre.”

Slide 2
Anne Fardau
“Ik fyn it moai dat jim tiid en muoite stekke wolle yn it Frysk en it Frysk leare wolle.”

Slide 2
Jonathan
“Wat de Fryske taal foar my betsjut? In manier fan leven. Gewoan wêze wa’tst bist.”
Slide 2
Dirkje
“Ik woe graach Frysk leare om’t ik der graach byhearre wol. . Ik woe graach mei de minsken prate kinne.”
Slide 2
Simon
“Frysktaligen moatte foaral net oerskeakelje op it Nederlânsk.”
Slide 2
Ingrid
“Ast it Frysk ienkear leard hast, dan fernimst dat minsken folle frijer tsjin dy prate en folle makliker har ferhaal fertelle.”
previous arrow
next arrow

Wistesto dat in tredde fan de Fryskpraters it Frysk as twadde taal hat en it dus net fan hûs út leard hat? En dat dat om goed 150.000 minsken giet? Dêrneist geane der alle jierren hûnderten minsken op kursus om’t se it Frysk graach ferstean, lêze of prate wolle.

Ut ûndersyk docht bliken dat dy it hiel bot wurdearje dat der Frysk tsjin harren praat wurdt. Ek as se sa no en dan Nederlânsk wer werom prate. Se fine it soms best lestich om Frysk yn it iepenbier te praten en in oanmoediging, komplimint en in bytsje geduld wurdt dan hiel bot op priis steld. Troch it Frysk te hearren en te brûken learst it it fluchst. Dêr kinne wy allegear oan bydrage. Sa hâlde wy mei-inoar it Frysk yn libben!

WA KRIJT FAN DY IN KAARTSJE?

Wolsto in komplimint stjoere oan immen dy’t Frysk leard hat, of Frysk oan it learen is?
Stjoer dy persoan fia ús in leuk kaartsje! En lit ús witte wêrom’t dy persoan in kaartsje fertsjinnet.

Mear witte?
 • SIETA

  “Leave Richard, om'tst ek in echte ambassadeur foar it Frysk bist! Thús as heit, yn it doarp en ek op dyn wurk yn it sikehûs! En dat wylst it Frysk net dyn memmetaal is! Tige tank! Dikke tút, Sieta”
 • FOLKJE

  “Imme, doesto yn Fryslân wennest pratest eins gjin Frysk. No wennest yn Wageningen en hast oanjûn datst graach wolst dat wy Frysk mei-inoar prate. En dat giet al hiel aardich. Ik soe sizze: mar goed trochsette, dan komst der wol!”

 • TONY

  “Ineke is in saneamde nije Fryskprater en as 't mar eefkes kin praat sy tsjin elk no Frysk!  Dêrom fertsjinnet sy neffens my in kaartsje.”

 • DIEUWKE

  “Marc, ik woe even sizze datsto super goed dwaande bist mei dyn Frysk praten!  Noch even en do praatst better Frysk as ús. ;)”

 • HILLY

  “Een Groninger die praat met een zachte g en in een Fries ziekenhuis werkt en Fries wil praten en wil verstaan. Voor de patiënten”
 • BAUKE

  “Donna is hjir kommen fanút Noard Hollân as studinte en hat no hast in jier in relaasje mei ús soan. Ik praat gewoan frysk tsjin har omdat se it leare wol en dat soene myn soan en frou ek dwaan moatte.”

 • NANDA

  “Nei de kursus van Afûk kinsto hiel goed Frysk prate, Augus. Lûk dy neat oan fan oaren, al dwaande leare de oaren om dy net mear te ferbeterjen.”

Dirkje
“Ik woe graach Frysk leare om’t ik der graach byhearre wol. . Ik woe graach mei de minsken prate kinne.”
Besjen
Simon
“Frysktaligen moatte foaral net oerskeakelje op it Nederlânsk.”
Besjen
Ingrid
“Ik woe graach Frysk leare om’t ik der graach byhearre wol. Ik woe graach mei de minsken prate kinne.”
Besjen
NIM IT OP FOAR DE NIJE FRYSKPRATERS

Hasto ek in oanmoediging foar de minsken dy’t Frysk leare?

Stjoer ús dyn filmke!
Sjoerd
“ Ik tink dat minsken dy’t war dogge om de Fryske taal te learen der absolút by hearre.”
Besjen
Anne Fardau
“Ik fyn it moai dat jim tiid en muoite stekke wolle yn it Frysk en it Frysk leare wolle.”
Besjen
Jonathan
“Wat de Fryske taal foar my betsjut? In manier fan leven. Gewoan wêze wa’tst bist.”
Besjen
 • WOL DWAAN

  Gewoan Frysk werom prate

 • BETTER NET

  Oergean op it Nederlânsk

 • WOL DWAAN

  In komplimint jaan

 • BETTER NET

  Hieltyd ferbetterje
 • WOL DWAAN

 • BETTER NET

  Utlaitsje

 • WOL DWAAN

 • BETTER NET

  Te fluch prate

OER IT PROJEKT

Yn 2020-2022 hawwe Ruth Kircher fan de Fryske Akademy/Mercator, Ethan Kutlu fan de Universiteit fan Iowa en Mirjam Vellinga fan de Afûk ûndersyk dien nei de motivaasje fan minsken om op in kursus Frysk foar net-Frysktaligen te gean en nei harren motivaasjes om dêrnei it Frysk yn de praktyk ek te brûken. Op basis fan de útkomsten fan dat ûndersyk is dizze kampanje ta stân kaam.

Mear oer it projekt!
Copyright © 2024 Praat mar Frysk | Privacy Policy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram