Tag: Taalpsychology

Workshop Psychology fan dyn Taal yn Ljouwert

29 november 2023 ()
Taal. Brûkst it alle dagen. Mar tinksto der bygelyk wolris by nei hokker taal ast brûkst yn kontakt mei oaren? Dan is dizze workshop krekt wat foar dy. Fannejûn yn Ljouwert.
Mear ynfo

Nije workshops Psychology fan dyn Taal rûnom yn Fryslân

29 november 2023 ()
Ek foar takom jier steane der wer nije workshops Psychology fan dyn Taal op it programma. Wês der gau by, want fol is fol!
Mear ynfo

Workshop Psychology fan dyn Taal yn Bûtenpost

07 november 2023 ()
Taal. Brûkst it alle dagen. Mar tinksto der bygelyk wolris by nei hokker taal ast brûkst yn kontakt mei oaren? Dan is dizze workshop krekt wat foar dy. Fannejûn yn Bûtenpost.
Mear ynfo

Workshop Psychology fan dyn Taal yn Frjentsjer

06 november 2023 ()
Taal. Brûkst it alle dagen. Mar tinksto der bygelyk wolris by nei hokker taal ast brûkst yn kontakt mei oaren? Dan is dizze workshop krekt wat foar dy. Fannemoarn yn Frjentsjer.
Mear ynfo

Workshop Psychology fan dyn Taal yn Snits

05 november 2023 ()
Taal. Brûkst it alle dagen. Mar tinksto der bygelyk wolris by nei hokker taal ast brûkst yn kontakt mei oaren? Dan is dizze workshop krekt wat foar dy. Fannejûn yn Snits.
Mear ynfo

Workshop Psychology fan dyn Taal yn Balk

04 november 2023 ()
Taal. Brûkst it alle dagen. Mar tinksto der bygelyk wolris by nei hokker taal ast brûkst yn kontakt mei oaren? Dan is dizze workshop krekt wat foar dy. Fannejûn yn Balk.
Mear ynfo

Workshop Psychology fan dyn Taal op it Hearrenfean

03 november 2023 ()
Taal. Brûkst it alle dagen. Mar tinksto der bygelyk wolris by nei hokker taal ast brûkst yn kontakt mei oaren? Dan is dizze workshop krekt wat foar dy. Fan ‘e middei op It Hearrenfean.
Mear ynfo

Workshop Psychology fan dyn Taal yn Drachten

02 november 2023 ()
Taal. Brûkst it alle dagen. Mar tinksto der bygelyk wolris by nei hokker taal ast brûkst yn kontakt mei oaren? Dan is dizze workshop krekt wat foar dy. Fan ‘e middei yn Drachten.
Mear ynfo

Workshop Psychology fan dyn Taal yn Boalsert

01 november 2023 ()
Taal. Brûkst it alle dagen. Mar tinksto der bygelyk wolris by nei hokker taal ast brûkst yn kontakt mei oaren? Dan is dizze workshop krekt wat foar dy. Fan ‘e moarn yn Boalsert.
Mear ynfo

Net dreech, wol hiel leuk: workshop Taalpsychology

04 november 2022 ()
Taal. Brûkst it alle dagen mar stiest der net sa faak by stil. Wat betsjut taal eins foar dy? Wannear brûksto hokker taal? Nijsgjirrich?
Mear ynfo
Copyright © 2023 Praat mar Frysk | Privacy Policy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram