Stimmebank

In reklame yn it Frysk wurket fansels it bêste mei de perfekte stim. Wy fan Praat mar Frysk helpe jim dêr graach by. Wy hawwe in grut tal profesjonele Fryske stimmen yn ús bestân en sjogge graach mei jim mei nei wa’t it bêste oanslút by jim reklameboadskip. 

Fansels kinne wy jim ek helpe by it oersetten fan reklameteksten en noch folle mear. Want it Frysk wurket, ek foar jim! 

Copyright © 2024 Praat mar Frysk | Privacy Policy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram