« Werom
10 april 2024

Harrejak hûnekak!

Wy krije gauris Frysk op 'e dyk-foto's tastjoerd. Foto's mei Fryske teksten yn 'e iepenbiere romte. Hoewol't wy dit jier al oer de tûzen foto's hinne gean, springe der ek altyd in pear foto's út dy't wy faker tastjoerd krije of dy't in hiel soad tomkes opsmite.

Ien fan de Frysk op 'e dyk-foto's dy't altyd in soad tomkes opsmyt, is in foto fan in buordsje mei de tekst 'Harrejak hûnekak'. Mar wêr komt dy geweldige tekst wei? Wat is it ferhaal dêr efter? Wy gienen op ûndersyk! Tsjek de fideo!

Tags

Copyright © 2024 Praat mar Frysk | Privacy Policy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram