Websjop

Elkenien is ambassadeur fan de Praat mar Frysk-kampanje. Dêrom hawwe wy foar elk dy’t ús helpt om de kampanje noch fierder te fersprieden fergees promoasjemateriaal beskikber. Foar partikulieren en foar bedriuwen en organisaasjes. Yn ús websjop fynst in grut ferskaat oan fergees promoasjemateriaal.

PMF Button *nij*

Noch sa'n moaie button! Lit sjen datsto Frysk ferstiest en/of prate kinst en doch de Praat mar Frysk-button op dyn jas(ke) of tas! Draag de button ook als je graag Fries wilt leren en nodig iedereen uit om Fries tegen je te spreken! Formaat: 3,8 sm.

Maksimum oantal te bestellen: 2
Tafoegje

Kaart - Wat bisto goed dwaande!

Wa fynsto is der goed dwaande? Stjoer ris in Frysk kaartsje! Dizze 'Komplimintekaarten' binne makke foar de kampanje 'Nije Fryskpraters'. Want troch it Frysk te hearren en te brûken learst it Frysk it fluchst. Stjoer dit kaartsje mar gau nei ien ta, dan bisto ek goed dwaande!

Maksimum oantal te bestellen: 1
Tafoegje

Kaart - Grutsk op dy!

Op wa bisto grutsk? Stjoer ris in Frysk kaartsje! Dizze 'Komplimintekaarten' binne makke foar de kampanje 'Nije Fryskpraters'. Want troch it Frysk te hearren en te brûken learst it Frysk it fluchst. Stjoer dit kaartsje mar gau nei ien ta, dan binne wy ek grutsk op dy!

Maksimum oantal te bestellen: 1
Tafoegje

Kaart - Do bist geweldich!

Wa fynsto geweldich? Stjoer ris in Frysk kaartsje! Dizze 'Komplimintekaarten' binne makke foar de kampanje 'Nije Fryskpraters'. Want troch it Frysk te hearren en te brûken learst it Frysk it fluchst. Stjoer dit kaartsje mar gau nei ien ta, dan bisto ek geweldich!

Maksimum oantal te bestellen: 1
Tafoegje

Poster - ûlepoepert!

In nije Praat mar Frysk-poster mei in moai Frysk skelwurd. Wa fynsto in ûlepoepert? Hielendal fergees en op A3-formaat.

Maksimum oantal te bestellen: 1
Tafoegje

Poster - Suertsje!

In nije Praat mar Frysk-poster mei in moai Frysk skelwurd. Wa fynsto in suertsje? Hielendal fergees en op A3-formaat.

Maksimum oantal te bestellen: 1
Tafoegje

Poster - Omkoal!

In nije Praat mar Frysk-poster mei in moai Frysk skelwurd. Wa fynsto in omkoal? Hielendal fergees en op A3-formaat.

Maksimum oantal te bestellen: 1
Tafoegje

Poster - Eamelkont!

In nije Praat mar Frysk-poster mei in moai Frysk skelwurd. Wa fynsto in eamelkont? Hielendal fergees en op A3-formaat.

Maksimum oantal te bestellen: 1
Tafoegje

Poster mei skelwurden

Soms meie we bêst wol in bytsje skelle op elkoar, toch? Mar dan wol mei moaie Fryske skelwurden! ;) Dizze A3-poster hat in samling fan 5 skelwurden. Wannear hasto foar it lêst ien útmakke foar in eamelkont?

Maksimum oantal te bestellen: 1
Tafoegje

Stikkerfel PMF

Hjir wurdst toch bliid fan?! In stikkerfel mei 13 fleurige stikkers fan Praat Mar Frysk. Plak se yn dyn aginda, op in kaartsje, op de laptop, op in kadootsje, by in foto... Plak se oeral! Enneh... Leaf wêze hjoed he! Dikke tút fan Praat Mar Frysk :)

Maksimum oantal te bestellen: 1
Tafoegje

Bierfiltsjes - set fan 6 stiks

Wat binne se leuk he: dizze nije Praat Mar Frysk Bierfiltsjes! In set fan 6 dûbbelsidige filtsjes, mei oan de oare kant in tsjinstelling. Kiesto foar in Bierke of in Wyntsje? Is dit echt de alderlêste of "Okee, noch ientsje dan..."? Hast hjoed in goed sin of in min sin? Is dy persoan neist dy oan de bar in skatsje of in omkoal? Lit it oan elkenien witte mei dizze machtige bierfiltsjes!

Maksimum oantal te bestellen: 1
Tafoegje

Magneet 'Noflike dei!'

Winskje elkenien in noflike dei ta mei dizze fleurige magneet! Foar op de kuolkast, de kofje-automaat, de radiator... Formaat: 6,5 sm.

Maksimum oantal te bestellen: 1
Tafoegje

Buttons

Wat in moaie button! Bestel der hjoed noch ientsje… Wurkesto mei minsken? En wa docht dat no net? Lit dan sjen datsto Frysk ferstiest of prate kinst en doch de Praat mar Frysk-button op! Draag de button ook als je graag Fries wilt leren en nodig iedereen uit om Fries tegen je te spreken! Formaat: 3,8 sm.

Maksimum oantal te bestellen: 2
Tafoegje

Mei-ik-wol-oer-stikkers

Lekker plakke mei PraatmarFrysk! Plak dizze stikkers op al dyn favorite dingen (minsken mei ek) en meitsje it Frysk sichtber. Dêr meie wy wol oer!

Maksimum oantal te bestellen: 5
Tafoegje

Praat mar Frysk-stikker

Mei dizze PraatmarFrysk-stikker kinst fansels sjen litte datst Frysk praatst en dat oaren dat ek tsjin dy dwaan kinne. Hy kin oer min waar, dat hy is ek ferrekte handich foar op it rút, de doar, dyn fyts, dyn auto, dyn tas, dyn aginda, dyn dinges... Formaat: 9,5 sm.

Maksimum oantal te bestellen: 3
Tafoegje

Poster "By dy of by my"

By dy of by my? In nije Praat mar Frysk-poster, hielendal fergees en op A2-formaat.

Maksimum oantal te bestellen: 1
Tafoegje

Poster "Is de kuolkastdoar wol ticht?"

Is de kuolkastdoar wol ticht? In nije Praat mar Frysk-poster, hielendal fergees en op op A2-formaat.

Maksimum oantal te bestellen: 1
Tafoegje
Copyright © 2024 Praat mar Frysk | Privacy Policy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram