Tag: Foar dy

Harrejak hûnekak!

10 april 2024 ()
Wy krije gauris Frysk op 'e dyk-foto's tastjoerd. Foto's mei Fryske teksten yn 'e iepenbiere romte. Hoewol't wy dit jier al oer de tûzen foto's hinne gean, springe der ek altyd in pear foto's út dy't wy faker tastjoerd krije of dy't in hiel soad tomkes opsmite. Ien fan de Frysk op 'e dyk-foto's dy't […]
Mear ynfo

Wy hawwe in nije website!

15 november 2023 ( - )
Wy hawwe in nije website! Praat mar Frysk is yn novimber 16 jier wurden en dêr heart fansels in nije ‘outfit’ by.
Mear ynfo

Hee leuk! Dochris in kursus Frysk.

02 november 2023 ( - )
In kursus Frysk folgje kin by de Afûk yn allerhande foarmen: fan Frysk ferstean oant Frysk skriuwen en fan selsstúdzje oant in kursus op maat.
Mear ynfo

Dokter, mei it yn it Frysk?

09 december 2022 ( - )
Fan hjoed ôf krije pasjinten yn de Fryske sikehuzen op in oantal ôfdielingen de pasjinteynformaasje sawol yn it Frysk as yn it Nederlânsk oanbean.
Mear ynfo

Komsto derút yn in heale minút?

04 november 2022 ()
It Fryske antwurd op it populêre spul ‘30 seconds’ is ‘mei oare wurden’. ‘Mei oare wurden’ is in superleuk spultsje dat soarget foar hilaryske mominten mei freonen en famylje.
Mear ynfo

Handich: de Oersetter-app

23 september 2021 ()
De Oersetter-app is in handich wurdboek Frysk-Nederlânsk / Nederlânsk-Frysk en kin ek langere teksten oersette.
Mear ynfo
Copyright © 2024 Praat mar Frysk | Privacy Policy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram