« Werom
13 oktober 2023

Frysk? Dat kinst ek sjen litte!

As Frysk bedriuw kinst dyn Fryske identiteit fersterkje troch it Frysk sjen te litten yn dyn kommunikaasje. Wy kinne dy dêr by helpe: praktysk, kreatyf en finansjeel.

Neist praktyske stipe, soargje wy ek foar finansjele stipe: oersetkosten en ekstra materiaalkosten foar bygelyks folders, websiteteksten, teksten op menukaarten, gebouwen en buskes wurde troch ús fia in spesjale regeling oant  € 5.000,- fergoede. En dêrby hoechst gjin yngewikkelde formulieren yn te foljen.

Sjoch hjir foar mear ynfo.

Tags

Copyright © 2024 Praat mar Frysk | Privacy Policy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram