Slide 2
Op besite by de Sloopkeamer
Wy wiene op besite by Sandra fan de Sloopkeamer yn Dokkum! Want wat is in sloopkeamer en wat smyt sa’n Fryske namme eins op?
Slide 2
Nije workshops Psychology fan dyn Taal
Ek foar takom jier steane der wer nije workshops Psychology fan dyn Taal op it programma. Wês der gau by, want fol is fol!
Slide 2
We hawwe in nije webside!
Praat mar Frysk is yn novimber 16 jier wurden en dêr heart fansels in nije ‘outfit’ by.
Slide 2
Wetterskip Fryslân
Wetterskip Fryslân benadere ús mei de fraach hoe’t wy harren helpe koenen om it Frysk binnen harren organisaasje in plak te jaan.
Slide 2
In kursus Frysk, ek wat foar dy?
In kursus Frysk folgje kin by de Afûk yn allerhande foarmen: fan ferstean oant skriuwen en fan selsstúdzje oant in kursus op maat.
previous arrow
next arrow

Yn de websjop

Poster ‘Werom hast foar de wyn!’

Werom hast foar de wyn. In nije Praat mar Frysk-poster, hielendal fergees en op op A2-formaat.

Undernimme

Frysk? Dat kinst ek sjen litte!

As Frysk bedriuw kinst dyn Fryske identiteit fersterkje troch it Frysk sjen te litten yn dyn kommunikaasje. Wy kinne dy dêr by helpe: praktysk, kreatyf en finansjeel!

fan ús besikers op praatmarfrysk.nl
Op kantoor zijn we met drie mensen die niet geboren zijn in Friesland maar er wel veel mee hebben. Fryske uitspraken vliegen in 't rond :)
Catrina Den Haag
Binnenkoart ha wy de Iepen Dagen by us op skoalle. Ik soe it moai fyne om te sjen te litten datst op us skoalle frysk prate kinst.
Wimke / Snits
Ik bin meikoarten yn Fryslân foar myn wurk. Myn bedriuw is Hollansk en ik soe graach wolle dat minsken witte dat ik gjin Hollander bin, mar in oprjochte Fries!
Froukje / Bolsward
Foar op’e doar yn Grins , en op’e arkbak
Martin / Grins
Om't myn 3 tantesizzers dy't yn Amearika wenje graach wolle dat eltsenien dy't Frysk praat dat ek tsjin harren docht. Sy kinne it sels nammentlik ek goed prate.
Gerda / Joure

Foar dy

Bisto lykas ús grutsk op it Frysk en wolst it mear brûke, sichtber meitsje en hearre litte?
Dan hawwe wy fan alles wat dy dêr by helpe kin!

De Praat mar Frysk Kroechkwis

De leukste Fryske kroechkwis fan Fryslân is der takom jier digitaal!

De Praat mar Frysk-kroechkwis is fanôf takom jier ek as web-app beskikber. Sa kinne wy him foar elk dy’t ‘m oanfreget op maat oanbiede. Leuk foar by jim yn de kroech fansels, mar ek mei kollega’s yn de bedriuwskantine, mei freonen yn de keet of gewoan thús! En it is ek noch hielendal fergees! Jou dy op fia ûndersteand formulier en wy nimme sa gau as mooglik kontakt mei dy op om spesjaal foar jim in kroechkwis gear te stallen. Wy hoopje yn 2024 de earste digitale Praat mar Frysk-kroechkwis út te setten!

Mear witte?

Psychology fan dyn taal

Tinksto der by nei hokker taal ast brûkst yn kontakt mei oaren? Thús, mei freonen, op it wurk, by de dokter of oan de kassa? Makkest it yn in byienkomst wol ris mei dat ien dy freget om Nederlânsk te praten? Wat dochst dan en hoe fielt dat? Dat alles giet de workshop 'Psychology fan dyn taal' oer.

Mear ynfo

Lear mar Frysk

Hoe stiet it der foar mei dyn Frysk? Kinsto de staveringsregels in bytsje? Wat is wol of net in Frysk wurd? Mei ‘Lear mar Frysk’ kinst dyn kennis oer it Frysk teste yn fjouwer fragen. Sjoch gau op www.learmarfrysk.nl oft it ‘Blinder’ of ‘Blunder’ is!

Tsjek dyn Frysk

Frysk op 'e dyk

Der is om ús hinne in hiel soad yn it Frysk te sjen, mar it is soms sa fanselssprekkend dat it ús net mear opfalt. Dat wolle wy mei it sammeljen fan Frysk op 'e dyk-foto’s feroarje. Hasto ek in moaie Frysk op ‘e dyk-foto? Mail 'm nei: ynfo@praatmarfrysk.nl!

Lit mar sjen!

Praat mar Frysk, ek mei nije Fryskpraters

Wistesto dat in tredde fan de Fryskpraters it Frysk as twadde taal hat en it dus net fan hûs út leard hat?

Ut ûndersyk docht bliken dat dy it hiel bot wurdearje dat der Frysk tsjin harren praat wurdt. Ek as se sa no en dan Nederlânsk wer werom prate. Se fine it soms best lestich om Frysk yn it iepenbier te praten en in oanmoediging, komplimint en in bytsje geduld wurdt dan hiel bot op priis steld.

Mear witte?

De Praat mar Frysk app

De Praat mar Frysk-app is in wurdboek en in freone-app yn ien! Dêrneist wurdt de app geandewei it jier geregeld oanfold mei nije funksjes en mooglikheden! Downloade? De app is te finen yn de Apple-store en yn de Androïd-market!

mear witte?

Folgje ús op Instagram

Alwer in nije moanne! Dit is de Afûk boeketip 10 fan desimber! Lekker lêze! 📚😄

🎁 In boek is ek leuk as kadootsje fansels! ⬇️

https://websjop.afuk.frl/frl/producten/afuk-boeketip-10/
En alwer in hiele moaie #Frysk op 'e dyk-foto! 📸

Diskear mei tank oan Sjoukje foar de foto!😊

Hasto ek in moaie #Frysk op 'e dyk-foto? Mail dyntes nei: ynfo@praatmarfrysk.nl!
Goeiemoarn! Alwer in moaie #Frysk op 'e dyk-foto! 📸

Diskear mei tank oan Rikst en de kantine fan V.v. Oosterlittens foar de foto!😊

Hasto ek in moaie #Frysk op 'e dyk-foto? Mail dyntes nei: ynfo@praatmarfrysk.nl!
Goaiemoarn allegear! Alwer in moaie #Frysk op 'e dyk-foto! 📸

Diskear mei tank oan Ankje foar de foto!😊

Hasto ek in moaie #Frysk op 'e dyk-foto? Mail dyntes nei: ynfo@praatmarfrysk.nl!
It is alwer novimber! In nije moanne! En dit is de Afuk-boeketip 10 fan novimber! Lekker lêze! 📚😄

🎁 Miskien sit der sels al in Sinteklaaskadootsje by? Of sikest wat oars? ⬇️

https://websjop.afuk.frl/frl/producten/afuk-boeketip-10/
Goaiemoarn allegear! Alwer in moaie #Frysk op 'e dyk-foto! 📸

Diskear mei tank oan Hedzer foar de foto! En @arbonedbv fansels!😊

Hasto ek in moaie #Frysk op 'e dyk-foto? Mail dyntes nei: ynfo@praatmarfrysk.nl!
🙋𝐌𝐞𝐚𝐫 𝐦𝐞𝐢 𝐢𝐭 𝐅𝐫𝐲𝐬𝐤 𝐝𝐰𝐚𝐚𝐧 𝐲𝐧 𝐣𝐢𝐦 𝐛𝐞𝐝𝐫𝐢𝐮𝐰? 

Wy helpe jim der graach by! 💪 Praktysk, kreatyf én finansjeel💰 

➡️ Wolst ris in bakje dwaan om te sjen wat wy foar jim bedriuw betsjutte kinne? Nim kontakt mei ús op fia: ynfo@praatmarfrysk.nl! Oant gau! ☕

#𝐅𝐫𝐲𝐬𝐤𝐞𝐅𝐫𝐞𝐞𝐝
It is alwer oktober! In nije moanne! En dit is de Afuk-boeketip 10 fan oktober! Lekker lêze! 📚😄

‼️ Sit der wat foar dy by? Of sikest wat oars? ⬇️

https://websjop.afuk.frl/frl/producten/afuk-boeketip-10/
Copyright © 2023 Praat mar Frysk | Privacy Policy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram