« Werom
04 maart 2024

By de Regiobank kinst gewoan Frysk prate

By de ING wolle se dy net yn it Frysk te wurd stean, mar dêr tinke se by de Regiobank hiel oars oer!

‘Wy ferbrekke ús net: by ús kinst ek gewoan Frysk prate’, dërmei starte de Regiobank yn Fryslân in nije kampanje om sjen te litten dat sy de taal fan harren klant prate. En dêr meie wy fansels wol oer! Dêrom ynkoarten mear oer de Regiobank en it Frysk!

It Frysk kin ek foar dyn bedriuw wurkje
It gebrûk fan de Fryske taal kin hiel goed as in plus wurkje op dyn bedriuwsidentiteit, dyn klantrelaasjes en de bining mei dyn regio.

Soesto yn dyn bedriuw of op dyn wurk mear mei it Frysk dwaan wolle, mar witst net sa goed hoe? Dan kinne wy dy dêr by helpe. Stjoer in mailtsje nei: ynfo@praatmarfrysk.nl en wy nimme sa gau as mooglik kontakt mei jim op!

Tags

Copyright © 2024 Praat mar Frysk | Privacy Policy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram