« Werom
02 november 2023

Hee leuk! Dochris in kursus Frysk.

In kursus Frysk folgje kin by de Afûk yn allerhande foarmen: fan Frysk ferstean oant Frysk skriuwen en fan selsstúdzje oant in kursus op maat. Der binne ek kursussen oer de skiednis en kultuer fan Fryslân en it is mooglik om in oplieding ta taaldosint Frysk te dwaan.

Foar in folslein oersjoch sjochst op kursus.afuk.frl. Kinst ek fergees in kursusbrosjuere oanfreegje. Mail dan dyn namme en folsleine adres nei kursus@afuk.frl.

Tags

Copyright © 2024 Praat mar Frysk | Privacy Policy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram