« Werom
29 november 2023

Nije workshops Psychology fan dyn Taal rûnom yn Fryslân

Ek foar dit jier steane der wer nije workshops Psychology fan dyn Taal op it programma. Wês der gau by, want fol is fol!

Psychology fan dyn taal
Tinksto der wolris by nei hokker taal ast brûkst yn kontakt mei oaren? Thús, mei freonen, op it wurk, by de dokter of oan de kassa? Makkest it yn in byienkomst wol ris mei dat ien dy freget om Nederlânsk te praten? Wat dochst dan en hoe fielt dat? Fynst it nijsgjirrich om ris stil te stean by dizze en oare fragen oer dyn ‘taalgedrach en – gewoantes’? Dan is dizze workshop krekt wat foar dy.

Data en plakken:
Ljouwert: moandei 12 febrewaris om 19.30 oere = fol
Bûtenpost: woansdei 28 febrewaris om 19.30 oere = fol
Frjentsjer: sneon 2 maart om 9.30 oere
Snits: moandei 4 maart om 19.30 oere = fol
Balk: woansdei 6 maart om 19.30 oere
It Hearrenfean: tongersdei 7 maart om 13.30 oere = fol
Drachten: tongersdei 14 maart om 13.30 oere = fol
Boalsert: sneon 23 maart om 9.30 oere

Opjaan foar ien fan de workshops kin fia: opjaan@afuk.frl
Graach dêrby datum en plak fan de workshop neame.
De workshop is fergees.

Sjoch foar mear ynfo.

Tags

Copyright © 2024 Praat mar Frysk | Privacy Policy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram