« Werom

Workshop Psychology fan dyn Taal yn Balk

6 maart 19:30 - 22:00

Taal. Brûkst it alle dagen. Mar tinksto der bygelyks wolris by nei hokker taal ast brûkst yn kontakt mei
oaren? Thús, mei freonen, op it wurk, by de dokter of oan de kassa? Makkest it yn in byienkomst wol
ris mei dat ien dy freget om Nederlânsk te praten? Wat dochst dan en hoe fielt dat? Fynst it
nijsgjirrich om ris stil te stean by dizze en oare fragen oer dyn ‘taalgedrach en – gewoantes’? Dan is
dizze workshop krekt wat foar dy. Fannejûn yn Balk.

Oanmelde kin fia opjaan@afuk.frl.
Graach datum en plak dêrby neame.
De workshop is fergees.

Sjoch hjir foar mear ynfo

Tags

Copyright © 2024 Praat mar Frysk | Privacy Policy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram