Bedriuwsfideo

Wy fan Praat mar Frysk geane geregeld op 'e kofje by bedriuwen en organisaasjes yn Fryslân om te hearren wat sy mei it Frysk dogge. En dêr meitsje wy in fideo fan! Hjirûnder fynst in oersjoch.

Brûksto it Frysk ek op dyn wurk? Wa wit komme wy dan ek by del om in Praat mar Frysk-bedriuwsfideo te meitsjen. Mail ús: ynfo@praatmarfrysk.nl!

Sonnema

Sonnema Berenbrug, Frysker kinst it hast net fine. Mar hoe Frysk is Sonnema eins? En hoe drage sy dat út bûten Fryslân? Wy gienen op besite om in slokje by Gelkje fan Sonnema om te hearren hoe't it sit. Besjoch de fideo! Tsjoch!
Besjen

Auke Drost skipper

Auke Drost fan Akkrum is 'allround' skipper. Fan skipper op it Steatejacht 'De Friso' oant it lesjaan yn farren foar farbewizen en navigaasje. Wy makken tegearre mei Auke in tochtsje oer it wetter om te hearren wat hy mei it Frysk hat.
Besjen

Sjoukje Terpstra

Sjoukje Terpstra is grafysk ûntwerper, styliste en wurket by Batavus.
Besjen

Roel Snip klusbedriuw

Roel Snip hat syn eigen klusbedriuw. Hij sjongt wol graach even wat tusken de bediuwen troch. En ek wol op in podium. Roel praat Frysk en is hiel handig my alle soarten fan ark. Roel fynt dat elkenien fry is syn eigen taal te praten of sjongen.
Besjen

Huthamaki

Foppe Bron, wurket by Huthamaki en fljocht de hele wrâld oer foar syn wurk en moetet de meast bysûndere minsken. Oeral wêr't er komt treft er Friezen. Bygelyks Hûnekop-fans yn Brasi!
Besjen

De Staat van Creatie

Nei't er in jier yn Rotterdam wenne ferhuze Tarek mei syn freondinne werom nei Fryslân om dêr foar himsels oan 'e gong te gean as grafysk foarmjouwer. En hy liet Praat mar Frysk witte dat wy fan 't simmer ekskusive Fryske shirts by him bestelle kinne.
Besjen

De Wartenster

Jacob Nauta is tsiisboer. Hy makket Wartenster Tsiis en praat Frysk mei syn kij!
Besjen

Oral Fit Mondhygiëne

Wy krije gauris bestellings binnen fan bedriuwen dy't it spesjale Praat mar Frysk-bedriuwspakket bestelle. Dan binne wy fansels heel benijd nei it hoe, wat en wêrom. Ien fan 'e bestellings gie nei Frentsjer, nei Aleida Verboom; mûlhygiëniste by Oral Fit Mondhygiëne.
Besjen

Groenewegen en Partners

Underwilens binne der ûntelbere Praat mar Frysk pakketten de doar út gien. Mar wat soe der no eins mei al dy pakketten dien wurde? En wat binne de reaksjes op bygelyks de opblaaslippen?
Besjen

Joop Zandberg Fietsplezier

Wy fan Praat mar Frysk gienen op 'e kofje by fytsmakker Joop Zandberg fan Grou om te hearren wêrom't it belangryk om de taal fan de klant te praten. Besjoch it filmke!
Besjen

Fristile

Underwilens binne der ûntelbere Praat mar Frysk pakketten de doar út gien. Mar wat soe der no eins mei al dy pakketten dien wurde? En wat binne de reaksjes op bygelyks de opblaaslippen? Wy fan Praat mar Frysk gienen ferline wike op 'e kofje yn Frjentsjer by Sjoukje Tijssen fan Friestile om te hearren wat sy docht en wêrom't it foar har belangryk is om de taal fan de klant te praten.
Besjen

Remon BV

De opblaaslippen fleane noch altyd de doar út. Sa bestelde Geert de Jong fanút syn funksje by Remon BV út it Grinzer Marum ek in pear fan dy moaie reade tútsjes. Remon BV hat in sterke sakerelaasje mei Dútslân en neffens Geert hat in Fries yn Dútslân in streekje foar op de rest: "Fryslân is in sterk merk, seker yn Dútslân." Besjoch it filmke!
Besjen

Simmerdyk Media

Wy fan Praat mar Frysk gienen op 'e kofje by Nina Janssen fan Simmerdyk Media. Simmerdyk Media is in kommunikaasjebedriuw dat foar ferskate bedriuwen twatalige teksten en de foarjmouwing fersoarget. In skofte lyn bestelde sy it Praat mar Frysk pakketsje foar bedriuwen. En wy wienen fansels benijd wêrom.
Besjen

Kabelnoord

Koartlyn brocht Kabel Noord in dvd út mei in twatalige voice-over; Frysk en Nederlânsk. Neffens Pytsje Wobbes fan Kabel Noord hat it Frysk binnen it bedriuwslibben in soad foardielen. As jo klanten yn it Frysk te wurd stean kinne, steane jo automatysk tichter by de klant. Mear tips? Besjoch it filmke!
Besjen

Snoek Hoveniers

Ofrûne wike freed wienen Wy fan PraatmarFrysk op besite by Snoek Hoveniers yn Grou. Sy hiene in skoft lyn in PraatmarFrysk-pakket besteld en wy wiene benijd wêrom. Direkteur Douwe Snoek fertelt oer de rol fan it Frysk binnen syn bedriuw.
Besjen

Snakeware

Ynternetbedriuw Snakeware hat festigings oer de hele weareld en ien dêr fan sit yn Snits. Hoewol't mear as de helte fan 'e meiwurkers yn Snits net Frysktalich is, fine se dochs dat se it Frysk seker net ferjitte moatte. Dêrom yntrodusearren se in saneamde 'Fryske Freed'.
Besjen

Plysje Fryslân

Offisjeel moatte alle wurknimmers fan Fryske oerheidsynstânsjes it Frysk yn alle gefallen passyf behearskje. Dat hâldt yn dat ek plysjeminsken it Frysk minimaal ferstean kinne moatte. Want soks wurket yn it foardiel fan de plysjeman/-frou en it is boppe alles foaral ek klantfreonlik.
Besjen

Ronald McDonald Hoeve

Wy fan Praat mar Frysk wienen benijd hokker rol it Frysk binnen de Ronald McDonald Hoeve spilet en gienen op ûndersyk mei Renate.
Besjen

Frysk Uitburo

Jim hienen it grif al fia ús Hyves lêzen, mar jim kinne no ek yn it Frysk lêze wêr't jim op stap moatte. Neffens it Uitburo is it net mear as logysk om de klant yn syn of har eigen taal harren service te bieden.
Besjen

Mc Donalds Snits

Mei in spesjale aksje waard yn Snits de ôftraap fan de Winterwiken by McDonald's jûn. De earste 50 klanten dy't redens by har hiene, krigen fergees in Snitsburgermenu.
Besjen

Copyright © 2024 Praat mar Frysk | Privacy Policy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram