Bedriuwsfideo

Wy fan Praat mar Frysk geane geregeld op 'e kofje by bedriuwen en organisaasjes yn Fryslân om te hearren wat sy mei it Frysk dogge. En dêr meitsje wy in fideo fan! Hjirûnder fynst in oersjoch.

Brûksto it Frysk ek op dyn wurk? Wa wit komme wy dan ek by del om in Praat mar Frysk-bedriuwsfideo te meitsjen. Mail ús: ynfo@praatmarfrysk.nl!

De Jong Interieurbetimmeringen

Praat mar Frysk yn petear mei Rudolf de Jong fan it lyknammige ynterieurbetimmeringsbedriuw oer it belang fan it Frysk binnen syn branche.
Besjen

Húsdokter J.J.M. Jansen

Wy fan Praat mar Frysk binne sa fit as wat, mar dochs gienen wy even op sprekoere. Want hoe sit dat mei it Frysk fan dokter Jan Jansen? In plattelânsdokter soe dochs wol in bytsje Frysk prate kinne moatte dochs?
Besjen

Opblaaslippe-aksje op De Jouwer mei Jitiizer!

De Praat mar Frysk-kampanje is los yn Skarsterlân! Dêrom tôgen wy tegearre mei Jitiizer nei De Jouwer om de Midstrjitte om te doopjen ta de earste Praat mar Frysk-strjitte fan Skarsterlân!
Besjen

Machiels Abbekaten

Machiels Advocaten, mei fêstigings yn Drachten, Snits en Bûtenpost, is folslein twatalich. Neist it Nederlânsk is it Frysk like wolkom.
Besjen

Jelle Talsma auto's

Mei trije fêstigings is autobedriuw Jelle Talsma ien fan 'e gruttere autobedriuwen yn Fryslân. Dikke kâns dus datsto dêr ek in auto kocht hast. Praat mar Frysk op besite yn Ljouwert by autobedriuw Jelle Talsma.
Besjen

De Bruin & Cho Coiffures

Wy fan Praat mar Fryks moatte ek wol ris nei de kapper. Dat wy stapten de auto yn nei de Lemmer en moeten dêr Kees de Bruin. In echte Fryske topkapper! Mar wat fynt sa'n coiffure-man no eins fan it Frysk en hoe brûkt hy it yn syn saak? Besjoch it filmke!
Besjen

Bruna

Tessa Blaauw hat tegearre mei har man in boekesaak oan 'e Dykstrjitte yn Frentsjer dy't sûnt twa jier oansluten is by de lanlike Bruna-keten. En ek dêr hingje de opblaaslippen fan Praat mar Frysk! Wy woenen wol ris witte wêrom en stapten de Bruna yn. Besjoch ús filmke!
Besjen

Big Bad Wolf Records

Op it Fliet yn Ljouwert sit in spesjaal saakje, Big Bad Wolf Records. In wat apart saakje sa't eigner Tamme Oosterhof it sels neamd. Fan de donkerste black metal oant de blauste blues. Praat mar Frysk is ek gek op muzyk en frege wêrom't Big Bad Wolf Records de Praat mar Frysk kampanje stipet.
Besjen

Mc Donalds

Hasto ek in Praat mar Frysk pakket besteld en wolsto ús witte litte wat'st der mei dien hast of wat de reaksjes binne? Stjoer in mailtsje nei praatmarfrysk@gmail.com en wy komme by dy del foar in leuke reportaazje!
Besjen

De Treinenpassage

Amsterdammer René van El praat sels gjin Frysk, mar it grutste part fan syn klanten wol. Derom hingje ek by René de opblaaslippen tusken de treintsjes en modelauto's.
Besjen

Anny's Bodyline

De Praat mar Frysk lippen hingje by Jellie tusken de linzjery. Jellie Fopma fan Annys Bodyline bringt linzjery en badklean meastal ynt Frysk oan de man.
Besjen

Buro KLEI

Jan Veninga fan Buro Klei stiet net op de list fan minsken dy't in Praat mar Frysk pakket besteld ha, mar hoe komme sy dan oan dy lippen?
Besjen

Weidenaar Woarst

Weidenaar, wa ken it net? Bekend om de lekkerste droege woarst fan Nederlân, mar der wurdt noch folle mear makke en it giet it hele lân oer!
Besjen

Fysioterapeut Kornelis Bijlsma

De Westereen, By Kornelis yn de praktyk is de fiertaal Frysk. "Wy hawwe it hjir oer de hoksen, knibbels en earmtakken. Stazjêres bûten Fryslân dy leare dat ek al hiel gau :)."
Besjen
1 3 4 5

Copyright © 2024 Praat mar Frysk | Privacy Policy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram