Lit it Frysk foar dy wurkje!

It gebrûk fan de Fryske taal kin hiel goed as in plus wurkje op dyn bedriuwsidentiteit, dyn klantrelaasjes en de bining mei dyn regio.

Dêrneist jout it brûken fan it Frysk by Frysktaligen in gefoel fan fertrouwen en draacht it by oan it wolwêzen fan de pasjint, kliïnt of klant, benammen yn soarchsitewaasjes of as it giet om finânsjes of oare persoanlike saken.

Soesto yn dyn bedriuw of op dyn wurk mear mei it Frysk dwaan wolle, mar witst net sa goed hoe? Dan kinne wy dy dêr by helpe.

Ek mear dwaan mei it Frysk? We komme graach op’e kofje!

Bakje dwaan?

Praat mar Frysk by de bistedokter!

Dierenartsenpraktijk Reduzum-Grou hat sûnt in pear wike in prachtich nij pân foar harren praktyk. De ôfrûne tiid ha wy fan Praat mar Frysk mei harren mei- en neitocht oer it mear sichtber brûken fan it Frysk yn harren nije praktyk.

Kinderboerderij Doniastate Stiens

‘Tûke Balansear rûte’ is in spannende rûte by Kinderboerderij Doniastate Stiens mei mear as 20 klim- en balanseartastellen dy’t allegear in eigen Fryske namme hawwe! En wy fan Praat mar Frysk mochten dêr oer meitinke! Ynkoarten mear oer Doniastate en it #Frysk, want der komme noch folle mear moaie dingen oan dêr!

Harkemase Boys

Wy fan Praat Mar Frysk hawwe by Harkemase Boys op de kofje west om te sjen hoe't se it Frysk mear sichtber brûke kinne binnen de klup. It Frysktalige programmaboekje is in moai foarbyld fan dizze gearwurking!
 

Jacob Mannenmode

Foar Jacob Mannenmode hawwe wy de etymology fan guon Fryske moade- en kleanwurden útsocht en fan de útkomsten hat Jacob posters meitsje litten foar op syn rút. Dêrneist hawwe wy meitocht oer nije seizoenswurden foar op  en yn syn etalaazje, folders ensfh.

Meitsje gebrûk fan ús spesjale regeling!

Neist praktyske stipe, soargje wy ek foar finansjele stipe: oersetkosten en ekstra materiaalkosten foar bygelyks folders, websiteteksten, teksten op menukaarten, gebouwen en buskes wurde troch ús fia in spesjale regeling oant € 5.000,- fergoede. En dêrby hoechst gjin yngewikkelde formulieren yn te foljen. Belangstelling? 
Kontakt opnimme 

Frysk yn bedriuw

Poppoadium Iduna

Iduna kloppe by ús oan om te hearren wat wy foar harren betsjutte koenen as it giet om it 'ferfryskjen' fan harren nije hússtyl yn harren gebou. Fansels helpe wy dêr graach by! Tegearre mei de minsken fan Iduna hawwe wy neitocht oer de mooglikheden en ferfolgens hawwe sy der wat hiel moais fan makke! Witte hoe't it wurden is? Tsjek de fideo! Ek mear mei it Frysk dwaan? Wy helpe jim der graach by, en fergees! Nim foar in bakje kofje kontakt mei ús op fia: ynfo@praatmarfrysk.nl en wa wit oant sjen!
Besjen

Wetterskip Fryslân

Wetterskip Fryslân benadere ús mei de fraach hoe’t wy harren helpe koenen om it Frysk binnen harren organisaasje in plak te jaan. Fansels helpe wy dêr graach by. Tegearre mei Wetterskip Fryslân sjogge we wat foar harren wurket en hoe’t sy tegearre mei ús it Frysk in plak jaan kinne yn harren organisaasje, yntern en nei bûten ta. Tsjek de fideo!
Besjen

De Sloopkeamer, Dokkum

Yn it ramt fan #FryskeFreed gienen wy diskear op besite by Sandra fan de Sloopkeamer yn Dokkum! Want wat is in sloopkeamer en wat smyt sa’n Fryske namme eins op? Tsjek de fideo!
Besjen
Mear Frysk yn bedriuw fideo’s

Is it al hast wer #fryske freed?

Elke twadde freed fan de moanne fiere wy #FryskeFreed! Meitsje it Frysk sichtber en hearber yn dyn bedriuw of op dyn wurk en diel it mei ús en oaren.

Oare produkten en tsjinsten

Workshops

Wy hawwe ferskate workshops en kursussen dy’t dy en dyn personiel op wei helpe kinne. Hiel praktysk troch bygelyks in koarte kursus Frysk skriuwen, mar ek hoe’tst dyn bedriuwsidentiteit fersterkje kinst troch de ynset fan de Fryske taal en kultuer of hoe’tst mear taalbewustwêzens kreëarrest yn dyn organisaasje. Besjoch hjir ús oanbod!

Stimmebank

In reklame yn it Frysk wurket fansels it bêste mei de perfekte stim. Wy fan Praat mar Frysk helpe dy dêr graach by. Wy hawwe in grut tal profesjonele Fryske stimmen yn ús bestân en sjogge graach mei jim mei nei wa’t it bêste oanslút by jim reklameboadskip.

Fansels kinne wy jim ek helpe by it oersetten fan reklameteksten en noch folle mear. Want it Frysk wurket, ek foar jim!

Oersetburo

Fansels helpe wy dy by it neisjen en oersetten fan teksten yn it Frysk.
En wy tinke ek graach mei as der wat mear kreativiteit by komt te sjen, lykas by it betinken fan slogans of produktnammen.

Nim frijbliuwend kontakt mei ús op fia ynfo@praatmarfrysk.nl!

Handich!

Oersetter

Mei de Oersetter-app kinst losse wurden of langere stikken tekst oersette, stavering tsjekke én Fryske synonimen sykje. Hiel handich foar bygelyks in berjochtsje op Instagram of Facebook, in mailtsje, in reklameboerd yn 'e tún, in Fryske advertinsje, of gewoan in appke oan dyn freonen of famylje! De Oersetter-app is hielendal fergees en te downloaden yn de Apple appstore en Google Play store

Kursus  Frysk

Wolsto Frysk praten, ferstean, lêzen of skriuwen leare? Dat kin! By de Afûk fynst in keur oan ferskate kursussen foar yndividuen, groepen, in company en online. 

LinkedIn

Fansels sitte wy ek op it grutste saaklik netwurk fan ‘e wrâld! Wy binne like profesjoneel as dy en wy prate dy graach by oer hoe’t it Frysk foar dyn bedriuw ynsetten wurde kin!

Folgje ús op LinkedIn en praat mei, stel fragen en diskusjearje oer it brûken fan it Frysk yn it bedriuwslibben en by publike tsjinsten.


Copyright © 2024 Praat mar Frysk | Privacy Policy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram