Kontakt

Hast in idee foar Praat mar Frysk? Hast in taalfraach dy'tst net fia ynternet stelle kinst? Wolst ris in bakje kofje mei ús drinke of bist gewoan benijd nei wat der achter sa'n Praat mar Frysk-kampanje skûlet? Kom ris del om in bakje kofje!

Wy sitte yn it Afûk-gebou oan de Bûterhoeke nûmer 3 skean tsjin de Aldehou oer yn Ljouwert. De fyts kinst oeral kwyt en ast mei de auto bist, kinst dy parkeare yn de parkeargraazje tsjinoer de Afûk. Oant sjen!

Dochs leaver fanút de luie stoel? Fansels, dat kin ek: ynfo@praatmarfrysk.nl! Mar wy binne fansels ek te finen op Facebook, InstagramLinkedIn en Youtube!

Copyright © 2024 Praat mar Frysk | Privacy Policy
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram